HUISHOUDELIJK REGLEMENT ATV- ESSESTEIJN 2018

Artikel 1. Rechten en plichten van de leden.

1.1.

De contributie.

a: De contributie is samengesteld uit de huur van het tuincomplex, de exploitatiekosten en de contributie voor het A.V.V.N. (Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen Nederland).

b: Afhankelijk van veranderende omstandigheden en de hoogte van de contributie van het A.V.V.N. zal de contributie jaarlijks worden bijgesteld.

1.2.

Exploitatiekosten.

Dat zijn: verzekeringen, onderhoud, onroerende zaak belastingen, hoogheemraadschap en nutsvoorzieningen. Deze kosten dienen de leden vóór 1 februari en 1 juli op de girorekening van de vereniging te hebben gestort. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht.

1.3.

Andere verplichtingen.

a: De leden zijn gehouden tot naleving van wat in de statuten, het huishoudelijk reglement, en tuinreglement staat en de besluiten die in de algemene vergadering zijn bepaald.

b: Boetes die door het bestuur aan leden zijn opgelegd dienen deze binnen zes weken na schriftelijke kennisgeving aan de penningmeester te zijn betaald.

1.4

Rechten.

Bij de ledenvergadering hebben leden het recht hun stem uit te brengen. Leden kunnen een ander lid schriftelijk machtigen tot het uitbrengen van hun stem.

Artikel 2. Verenigingsorganen.

2.1.

Alle commissies van de vereniging zijn in alle opzichten verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

2.2.

De verslagen van de commissies maken deel uit van het jaarverslag van het bestuur, die in de algemene vergadering worden behandeld.

2.3.

Het beheer van de kantine mag niet in strijd zijn met de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 3. De taken en bevoegdheden van het bestuur.

3.1.

Het bestuur kan ook op andere wijze dan in hun vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

3.2.

Van de instelling van verenigingscommissies en de aan deze commissies verstrekte opdrachten legt het bestuur rekening en verantwoording af in de eerste daarop volgende algemene vergadering.

3.3.

Het bestuur houdt van de vereniging de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel bij, evenals de ter neerlegging van een authentiek afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende statuten ten kantore van dat register.

3.4.

Het bestuur draagt er zorg voor, dat in genoemd register steeds worden ingeschreven:

-de naam, de voornamen en de woonplaats van alle leden van het bestuur;

-de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of samen met een of meer andere leden te vertegenwoordigen.

Artikel 4. De taken en bevoegdheden van de bestuursleden.

4.1.

De voorzitter.

a: De voorzitter zit de vergadering van het bestuur en de algemene vergadering voor.

b: De voorzitter ziet erop toe, dat genomen besluiten schriftelijk worden vastgelegd onder vermelding van de stemuitslag.

c: De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden van de vereniging. Naar buiten toe vertegenwoordigt de voorzitter de vereniging. Namens de leden en het bestuur verzorgt de voorzitter de contacten met andere organisaties en de gemeente

4.2.

De secretaris.

a: De secretaris voert alle correspondentie namens het bestuur.

b: Hij/zij roept het bestuur schriftelijk bijeen met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.

c: Hij/zij is belast met de zorg voor de notulen van de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering, houdt aantekening van alle inkomende en uitgaande stukken, beheert het archief van de vereniging en draagt er zorg voor dat de stukken ervan tenminste tien jaar bewaard worden.

d: Hij/zij houdt de ledenlijst bij, noteert de mutaties daarin en houdt daartoe contact met het A.V.V.N.

e: Hij/zij draagt zorg voor het jaarverslag van de vereniging.

4.3.

De penningmeester.

a: De penningmeester is belast met het beheer van de financiële middelen van de vereniging en stelt het financieel verslag van de vereniging samen voor de algemene vergadering.

b: De penningmeester maakt een verantwoording op als betrokkene tussentijds aftreedt en het bestuur verzoekt de kascontrolecommissie om controle daarvan.

c: Het verslag van deze controle wordt aan het bestuur gezonden en door het bestuur ter kennis gebracht aan de algemene vergadering.

Artikel 5. De vergadering.

5.1.

Een algemene vergadering wordt maar ten minste eenmaal per jaar belegd.

5.2.

Andere vergaderingen van de vereniging worden bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen tussen aankondiging/distributie van agenda met vergaderstukken en de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

5.3.

Als één tiende deel van de leden schriftelijk om een vergadering vraagt, zal het bestuur deze binnen twee maanden beleggen.

Artikel 6. Het tuinregelment.


6.1


Het tuinreglement bevat bepalingen m.b.t. het onderhoud, beveiliging, bestrijdingsmiddelen, werkbeurten enz.

In “Het Tuinreglement” worden deze en andere relevante zaken gedetailleerd beschreven.

Artikel 7. Verzekeringen.

7.1.

Het A.V.V.N. sluit een collectieve verzekering af ter dekking van schades, die door de vereniging of een of meer leden aan derden –of aan hun goederen- zouden kunnen worden toegebracht en waarvoor de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld.

7.2.

Het bestuur sluit een collectieve verzekering ter dekking van schades, het milieu van tuincomplex toegebracht door willekeurig welke handeling van leden van de vereniging waarvoor de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld.

7.3.

De premies voor de onder het eerste en tweede lid genoemde verzekering worden hoofdelijk omgeslagen over alle leden.

7.4.

Individuele leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor door eigenmachtig handelen veroorzaakte schades. Het bestuur kan in geval van schades aan het milieu desbetreffende leden aansprakelijk stellen.

7.5.

De gebouwen die eigendom zijn van de vereniging zijn deugdelijk verzekerd tegen ten minste brand- en stormschade. Nalatigheid in deze komt geheel voor rekening van het bestuur.

7.6.

Huisjes, bergkasten, pergola’s en windschermen, dienen door leden deugdelijk verzekerd te zijn tegen ten minste brand- en stormschade.

Artikel 8. Beëindiging lidmaatschap.

8.1.

Bij beëindiging van het lidmaatschap blijft de verzekering en het onderhoud van de onroerende goederen voor rekening van het lid tot het ogenblik dat de nieuwe eigenaar deze overneemt.

8.2.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het roerende- en het onroerende goed zodanig achtergelaten te worden dat deze voor een nieuwe gebruiker beschikbaar is.

Artikel 9. Overdracht van tuinen.

9.1.

Tuinen kunnen uitsluitend aan leden in gebruik worden gegeven nadat het gebruikerscontract door beide partijen is ondertekend.

9.2.

De tuin mag pas door de nieuwe eigenaar worden betrokken als het verschuldigde entreegeld, het bedrag voor de overgenomen zaken en het resterende contributiebedrag voor het komende boekjaar is voldaan.

9.3.

Op voorwaarde dat hij schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt dat een lid zijn tuin wil ruilen met een vrijgekomen andere tuin heeft hij voorrang op die op de wachtlijst staat.

Artikel 10. Onroerende- en roerende zaken.

10.1.

Onroerende zaken betreffen:

a: een huisje;

b: een huisje met aangebouwde bergkast;

c: een kas;

d: een schuurtje

e: de fundering van de hierboven genoemde zaken;

f: windschermen, pergola’s en raamuitzetters, verbonden aan hierboven genoemde zaken, voor zover de verwijdering ervan schade van betekenis kan doen ontstaan;

g: de inboedel van de hierboven genoemde zaken, voor zover verwijdering ervan schade van betekenis zou veroorzaken;

h: bomen en struiken, voor zover deze niet als halfstruiken of vaste planten te beschouwen zijn.

10.2.

Roerende zaken betreffen:

a: overige kasjes, windschermen, pergola’s en raamuitzetters;

b: overige inboedel;

c: overige beplanting;

d; alle overige zaken, zoals platglas, gereedschapsbergingen, gereedschappen, terrasjes, tegels, tonnen en mest.

Artikel 11. Taxatie en afhandeling.

Alle in artikel 12 bedoelde zaken kunnen naar keuze van de meest belanghebbende van eigenaar wisselen na:

11.1.

Tussenkomst van een door het bestuur in te stellen taxatiecommissie.

Daarbij is bepaald dat:

a: voor taxatie wordt een bedrag van € 25,00 in rekening wordt gebracht;

b: bedoelde commissie zowel onroerende als roerende zaken als aangeduid in artikel 10 taxeert;

c: taxatie door bedoelde commissie plaats vindt in overeenstemming met de procedure en uitgangspunten, gehanteerd door de makelaar, hierna bedoeld;

d: bij een geschil over de taxatie-uitkomst, zoals deze is verkregen door de taxatiecommissie, is tussenkomst van de hierna bedoelde makelaar verplicht. De kosten hiervan worden gedragen door degene, die de juistheid van de taxatie-uitkomst betwist.

11.2.

Tussenkomst van een makelaar, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars, op verzoek van de eigenaar van de onroerende en roerende zaken en/of de nieuwe gebruiker.

De kosten hiervan worden gedragen door de opdrachtgever(s).

11.3.

Alle taxaties vinden plaats op basis van de reële economische waarde. Meer dan het door middel van taxatie vastgestelde bedrag mag het getaxeerde niet opbrengen.

11.4.

Zowel koper, verkoper als bestuur ontvangen in geval van taxatie een kopie van het taxatierapport.

11.5.

De financiële afwikkeling ten aanzien van overgenomen zaken vindt als volgt plaats:

a: als koper en verkoper het, na taxatie, samen eens zijn geworden, ontvangt de koper na betaling van het verschuldigde bedrag, van het bestuur schriftelijk mededeling aangaande de datum waarop en de voorwaarden waaronder de tuin in gebruik kan worden genomen.

b: de verkoper ontvangt het door de nieuwe eigenaar hierboven bedoelde bedrag, verminderd met eventueel verschuldigde kosten van taxatie en andere nog openstaande vorderingen, door tussenkomst van het bestuur.

Artikel 12. Nadere bepalingen m.b.t. roerende en onroerende zaken.

12.1.

Een lid dat van de vereniging een tuin in gebruik heeft, wordt geacht de op de tuin aanwezige onroerende zaken in volledig eigendom te bezitten.

12.2.

Deze onroerende zaken strekken volledig tot onderpand van de financiële verplichtingen die een lid nog tegenover de vereniging heeft op het moment dat:

-het lid het lidmaatschap opzegt;

-het lidmaatschap eindigt als gevolg van overlijden;

-het lidmaatschap door de vereniging wordt opgezegd;

-het lid wordt ontzet uit het lidmaatschap.

12.3.

In geval van opzegging van het lidmaatschap door de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap, kan het bestuur het desbetreffende lid verplichten de roerende en onroerende zaken als omschreven in artikel 10 van dit reglement, binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn van de tuin te verwijderen. Daarvan doet het bestuur de betrokkene schriftelijk mededeling.

12.4.

Als de betrokkene niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan het verzoek van het bestuur heeft voldaan, is het bestuur bevoegd deze roerende en onroerende zaken voor zijn rekening en op zijn risico op een door het bestuur te bepalen plaats op te (laten) slaan. Daarvan doet het bestuur de betrokkene schriftelijk mededeling.

12.5.

Als bedoelde roerende en onroerende zaken niet binnen een termijn van twee maanden nadien door de betrokkene in eigen beheer zijn overgenomen, vervallen deze roerende en onroerende zaken aan de vereniging.

12.6.

In geval een tuin binnen twee maanden na schriftelijke opzegging, niet aan een ander lid van de vereniging in gebruik kan worden gegeven, worden de bepalingen in de punten 3, 4 en 5 van dit artikel voor deze persoon eveneens van kracht.

12.7.

Wat in het voorgaande punt is bepaald, geldt niet als de betrokkene, die zelf het lidmaatschap heeft opgezegd, met het bestuur een overeenkomst kan sluiten, die niet in strijd is met de wet en/of de statuten.

Artikel 13. Rechtspraak en geschillen.

13.1.    De in dit artikel bedoelde bindend advies of bemiddeling is van toepassing op alle leden van
  vereniging.

13.2.    In geval van een overtreding van de statuten, van een reglement en/of van een besluit is er
    sprake van een overtreding en is het bepaalde in het artikel 7 in de statuten van toepassing.

13.3.      Geschillen tussen leden welke samenhangen met of voortvloeien uit de doelstelling van de
    vereniging worden naar keuze van betrokken beslecht door bindend advies of bemiddeling
    volgens het Reglement Conflictbeslechting van het AVVN.           

13.4.    Indien er zich volgens een lid een geschil voordoet, komt hij met de andere betrokkene(n) tot
   overeenstemming over een in lid 3 vermelde wijze van geschillenbeslechting. Betrokkenen
    doen hiervan schriftelijk mededeling aan het bestuur van het AVVN die het geschil in
  behandeling neemt met inachtneming van het toepasselijke reglement. De toepasselijkheid
   van het genoemde reglement van het AVVN gelden voor de leden als een verplichting die uit
   het lidmaatschap van de vereniging voortvloeit. De leden die bij het geschil zijn betrokken
    verklaren uitdrukkelijk het toepasselijke reglement van het AVVN op hen van toepassing en
    verklaren bedoeld reglement na te leven en zich daarbij te richten naar de aanwijzingen die
    door de directeur van het AVVN of de met onderscheidenlijk bindend advies of bemiddeling
    belaste personen aan hen worden gegeven.

13.5.    Een overtreding van een in lid 3 genoemd reglement levert een overtreding op in de zin van
    lid 2 en kan met inachtneming van het bepaalde in lid 7 worden gestraft.

13.6.     Geschillen tussen de vereniging en een lid kunnen alleen aan bemiddeling, zoals bedoeld in
   lid 3 onder b. worden onderworpen, voor zover geen inbreuk wordt gemaakt op de wet, de
    statuten, een reglement of op een besluit van een orgaan van de vereniging.

13.7.    Het in lid 3 genoemde reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het AVVN. Een
    wijziging in een in lid 3 genoemd reglement treedt in werking op de datum die is bepaald door
    het daartoe bevoegde orgaan van het AVVN.

Artikel 14. Opheffen van de vereniging.

14.1.

De vereniging kan worden opgeheven als het desbetreffende huurcontract daarin voorziet. De afwikkeling daarvan en de eventuele vergoeding van onroerende zaken en schades door de vereniging alsook van haar individuele leden, vindt plaats conform genoemd huurcontract.

14.2.

De vereniging kan worden opgeheven bij besluit van de algemene vergadering. De leden van de opgeheven vereniging blijven alsdan ten aanzien van de bij hen in gebruik zijnde opstallen en gewassen dezelfde rechten uitoefenen als ware de vereniging niet opgeheven, met dien verstande, dat het recht van opstal komt te vervallen.

14.3.

a: In bovengenoemde twee gevallen van opheffing van de vereniging is het bestuur belast met het toezicht op de vereffening:

b: Het bestuur kan met goedkeuring van de algemene vergadering externe deskundigen met bedoeld toezicht belasten.

Artikel 15. Slotbepaling.

In spoedeisende gevallen, waarin de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement en/of tuinreglement niet voorzien, beslist het bestuur.