TUINREGLEMENT ATV- ESSESTEIJN

Hieronder volgt het tuinreglement van ATV “Essesteijn”, als bedoeld in art. 6 van ons Huishoudelijk reglement.

Inderdaad, het bevat veel geen verboden maar deze zijn nu eenmaal nodig om als bestuur armslag te hebben om een optimaal tuingenot mogelijk te maken voor alle leden

I. Algemeen

1. Ieder tuinlid wordt geacht van dit tuinreglement kennis te hebben genomen en zich er aan te houden.

2. Ieder lid behoort zich zodanig te gedragen en te tuinieren dat niet alleen het betrokken lid maar ook zijn medetuinleden, optimaal plezier aan het tuinieren kunnen beleven.

3. Het is verboden om zonder toestemming van een tuinder diens tuin te betreden. Dit verbod geldt niet voor leden van de tuincontrole-commissie en bestuursleden, mits twee leden van genoemde commissie of bestuur gezamenlijk optreden.

4. Het is niet toegestaan politieke propaganda te bedrijven en discriminerende uitingen te doen ten aanzien van sekse, godsdienst, landsaard of huidskleur.

5. Het uitventen van koopwaar met winstoogmerk op het tuincomplex is niet toegestaan.

6. In het kantinegebouw mag niet worden gerookt.

7. De in de kantine geplaatste mededelingenborden zijn bestemd voor :

  • roosters voor werkbeurten, schoonmaak- en kantinediensten (met een eventuele toelichting);
  • de ledenlijst;
  • de samenstelling van het bestuur;
  • familieberichten en dankbetuigingen;
  • overige mededelingen van het bestuur;
  • andere mededelingen, mits met toestemming van het bestuur.

8. Het is niet toegestaan dat kinderen beneden 12 jaar zonder toezicht tuinonderhoud plegen.

9. Kinderen mogen het parkeerterrein niet als speelplaats gebruiken.

10. Het stallen van andere voertuigen dan auto’s of motoren op het parkeerterrein, is niet toegestaan.

11. Het wassen of repareren van auto’s op het parkeerterrein is niet toegestaan.

12. Het gebruik van audio-apparatuur, hoorbaar voor anderen, is op het complex niet toegestaan.

13. Het berijden van het hoofdpad met auto’s is alleen stapvoets toegestaan voor onmiddellijk laden of lossen.

14. Voetgangers hebben op het hoofdpad altijd voorrang op (brom)fietsers en auto’s.

15. Een hond wordt op het tuincomplex toegelaten mits deze geen overlast veroorzaakt, aangelijnd is en het tuincomplex niet bevuilt.

16. Het houden van bijen wordt onder voorwaarden van het bestuur toegestaan; het houden van andere dieren is niet toegestaan.

17. Het is verboden leidingwater te gebruiken als sproeiwater.

18. Het is niet toegestaan dat een sproeileiding op een tuin in werking is zonder dat de tuinder aanwezig is.

19. Na gebruik van de sproeileiding dient de slang van de aansluiting te worden losgekoppeld.

20. Het is de leden niet toegestaan zelf wijzigingen of reparaties aan te brengen aan elektriciteitsaansluitpunten, sproei- en waterleidingen, tenzij men hiervoor toestemming heeft van het bestuur. Eventuele defecten daaraan dienen direct aan het bestuur te worden gemeld. 21. Elektriciteit vanaf de paaltjes mag uitsluitend gebruikt worden voor reparatie en onderhoud van bouwsels en onderhoud van de tuin.

22. De op het parkeerterrein of op het hoofdpad gedeponeerde mest, aarde e.d. dient binnen 24 uur na storting door belanghebbende naar diens tuin te worden afgevoerd.

23. Snoeihout kan op daartoe bepaalde zaterdagen worden afgegeven bij de snoeihoutversnipperaar; deponeren bij de kantine of op andere plaatsen is niet toegestaan.

24. Grof vuil, glasresten en al het ander onverteerbaar (tuin)afval dient iedere tuinder zelf af te (doen) voeren; opslag op de tuin is niet toegestaan.

25. Het verbranden van tuinafval, hout e.d. is op het tuincomplex ten strengste verboden.

26. Kruiwagens en ander voor algemeen gebruik beschikbaar gereedschap moet na gebruik (schoongemaakt) worden teruggebracht naar de bergplaats. Eventuele geconstateerde gebreken of beschadigingen dienen te worden gemeld aan het bestuur. 2

27. De toegangshekken dienen altijd na betreden of vertrek van het complex te worden afgesloten.

28. Een ieder wordt verzocht om de kantine (incl. de ramen) te sluiten : van 1 april tot 31 augustus om 20.00 uur en van 1 september tot 31 maart om 17.00 uur.

29. Overnachten is in het tuinhuisje niet toegestaan.

30. Het gebruik van de telefoon in de kantine voor prive-gebruik is toegestaan mits men de verschuldigde kosten in het busje deponeert.

31. Een tuinlid dat ophoudt met tuinieren doet hiervan schriftelijk mededeling aan het bestuur (via het postadres van de secretaris).

32. Alle transacties bij koop- en verkoop van bouwsels dienen via de penningmeester te worden afgehandeld.

33. Een tuinverlater dient zijn tuin schoon en opgeruimd achter te laten. Eventuele kosten die het bestuur moet maken om een achtergelaten tuin voor gebruik op orde te brengen worden verrekend met de verkoopsom van bouwsels en/of beplanting.

34. Nieuwe leden betalen € 10,00 statiegeld voor elke sleutel die toegang geeft tot het complex.

II. Het tuinieren en onderhouden van de tuin

1. Ieder tuinlid onderhoudt zijn tuin op een zo goed mogelijke wijze.

2. Indien een tuinlid (tijdelijk) zijn tuin niet volgens voorschrift kan onderhouden en geen vervanger heeft gevonden dient het bestuur hiervan in kennis te worden gesteld zodat wellicht bijstand kan worden verleend in ”algemeen werk”.

3. Het veranderen van tuingrenzen is niet toegestaan.

4. Het plaatsen van schuttingen is verboden. Bestaande schuttingen worden gedoogd en gemeld bij het bestuur. Bij verkoop moet de huidige eigenaar de schutting verwijderen. Bestaande schuttingen mogen niet worden vervangen.

5. Afscheidingen mogen worden geplaatst mits 50 cm ruimte vanaf de tuingrens wordt aangehouden.

6. De afscheidingen op het complex mogen niet hoger zijn dan 1,80 meter.

7. Binnen de belemmeringslijn van Tennet (tot 27,50 meter uit het hart van de hoogspanningsverbinding) mogen geen bomen staan die hoger dan 6 meter en op de tuinen daarbuiten niet hoger dan 4 meter zijn zodat het uitzicht van het NS-personeel niet wordt belemmerd.

8. De tuinders langs het hoofdpad zijn verplicht de aangrenzende strook schoon te houden. I.v.m. leidingen in de grond langs het hoofdpad is het niet toegestaan hier palen te slaan en diep wortelende bomen te plaatsen die schade kunnen toebrengen aan deze leidingen. Dit alles binnen 1 m vanaf het hoofdpad.

9. Tuinders zijn verplicht de zijkant langs het zijpad, grenzend aan hun tuin, schoon te houden.

10. De zijpaden dienen toegankelijk te zijn voor hulpdiensten en dienen een breedte te hebben van 1 meter. Gemeten vanaf het hart van de tegel van het pad, 50 cm naar links en 50 cm naar rechts.

11. Het gebruik van lawaai makende gereedschappen en apparaten dient zo min mogelijk op zonnige uren plaats te vinden.

12. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

13. Langs de slootkanten mogen geen tegels en stenen worden gelegd.

14. Sloten dienen vrij gehouden te worden van zwerfvuil.

15. Bij de tuinen aan de hoofdsloot (langs het rijwielpad) moet een strook van 1 meter breedte langs die sloot beschikbaar blijven voor het schoonmaken daarvan en de opslag van bagger.

16. De sloten dienen op de door het Hoogheemraadschap Delfland voorgeschreven diepte te worden gehouden en te voldoen aan de eisen van de jaarlijkse schouw. Een eventueel opgelegde boete wordt verhaald op de betrokken tuinder(s).

17. Het is verboden op het complex; het voorhanden hebben van verdovende middelen, het verkopen en telen van cannabis, wiet, hasj en andere verdovende middelen welke wettelijk verboden zijn.

III. Bouwsels

1. Onder bouwsels worden begrepen : tuinhuisje incl. betonnen fundering, bergkast, kas, kasje, platglasbak, schuurtje en windscherm.

2. Op een tuin mag een tuinhuisje met een oppervlakte van 3 x 4 m2 worden gebouwd, met uitzondering van de tuinen met de nummers 2, 3, 4,15 en 44. Op deze tuinen mag een kas worden geplaatst welke dezelfde afmetingen heeft als een tuinhuisje.

3. Tevens mag op een tuin - met uitzondering van de tuinen met de in punt III, punt 2 genoemde nummers - een kasje worden geplaatst, waarvan de afmetingen maximaal 8 m 2 bedragen. Het kasje dient degelijk tegen storm te zijn verankerd.

4. Het plaatsen van een windscherm aan het tuinhuisje is toegestaan mits deze niet hoger is dan 1,80 m. en 2,00 m. lang een en ander volgens tekening welke in het bezit is van het bestuur.

5. Aan het tuinhuisje mag aan de lange zijde een bergkast worden gebouwd, welke maximaal 1 meter breed en 3 meter lang is.

6. De bergkast dient te worden gebouwd volgens tekening welke in het bezit is van het bestuur.

7. Iedere tuin dient te zijn voorzien van een brievenbus. De tuinder wiens tuinhuisje door welke oorzaak dan ook verloren is gegaan heeft de plicht tot herbouw van een nieuw huisje. Herbouw zal plaats vinden in overleg met het bestuur.

8. De afdeling heeft een Eigen Risico Fonds (ERF) waaruit leden met een tuinhuisje een vergoeding kunnen ontvangen bij inbraak, brand en vernieling onder voorwaarde dat aangifte is gedaan bij politie en verzekering. De inventaris van een tuinhuisje valt buiten het ERF.

9. Leden met een tuinhuisje betalen jaarlijks een bijdrage aan het ERF.

10. Bouwsels dienen uitsluitend na toestemming van het bestuur te worden geplaatst.

11. De standaardkleur voor de huisjes is donkerbruin. De windveren, deuren, ramen en kozijnen zijn wit, met uitzondering van hardhouten deuren en windveren die donkerbruin zijn.

12. Gasflessen mogen ten hoogste een inhoud hebben van 45 liter en moeten buiten het tuinhuisje zijn opgesteld op vloerhoogte in een kast of bergkast met ventilatieopeningen. 13. Slangen mogen maximaal 2 meter lang zijn en dienen hoogstens na 3 jaar te worden vervangen.

14. Het gebruik van LPG-tanks is ten strengste verboden.

IV. Complexonderhoud Ieder tuinlid verplicht zich tot complexonderhoud.

1. De werkzaamheden worden verricht volgens een jaarlijks vastgesteld rooster en wel van 9.00 tot 12.00 uur op de zaterdagen van 1 maart tot 1 november.

2. Tuinleden die verhinderd zijn op de voor hen vastgestelde dag werkzaamheden te verrichten kunnen – in overleg – op een ander tijdstip hun verplichting in deze nakomen.

3. Ieder tuinlid is tevens verplicht gemiddeld eenmaal per jaar het kantinecomplex gedurende 1 week schoon te maken en schoon te houden. Ook hiertoe wordt tijdig een rooster opgesteld en bekend gemaakt.

4. In alle bovengenoemde gevallen kan een tuinlid zich doen vervangen mits het bestuur hiervan tijdig in kennis wordt gesteld.

6. Vanaf 1 mei 2008 gaat de volgende maatregel in bij het niet komen opdagen zonder kennisgeving bij algemeen werk; bij de 1e keer verzuim een brief met inhaalbeurt, bij de 2e keer verzuim een brief met inhaalbeurt en € 25,00 boete, bij de 3e keer verzuim een brief met inhaalbeurt en € 50,00 boete, bij de 4e keer zal de procedure einde lidmaatschap en tuingebruik worden opgestart. Dit alles vanaf de 2e keer binnen een periode van twee jaar.

V. Slotbepalingen

1. In gevallen, waarin dit tuinreglement niet voorziet beslist het bestuur.

2. Dit tuinreglement is goedgekeurd en vastgesteld in de ledenvergadering, gehouden op 26 januari 2013.

Voorburg, 26-1-2013

Voorzitter M.A.C. Teunissen

Secretaris W.F. Dreischor-Kempenaar